MATEŘSKÁ ŠKOLA


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CITADELE

Moc rádi Vás přivítáme na dnech otevřených dveří, kdy si za plného provozu budete moci prohlédnout naši školu, školku, skupinku, komunitní centrum, tělocvičnu i jídelnu. Rádi se s Vámi podělíme o informace, které Vás budou zajímat. Těšíme se na Vás!

14. 2. 2024 od 7:00 do 18:00

Pozor ZMĚNA TERMÍNU! Z důvodu neustálého zlepšování prostředí školy a jejího okolí v současné době probíhají stavební úpravy na zahradě školy, vznikají nové herní prvky a prostorem se pohybuje technika a dělníci. Nejsme tak schopni ukázat Vám všechny prostory a zároveň zajistit Vaši bezpečnost. Z toho důvodu jsme nuceni o týden posunout termín DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, věříme, že to pochopíte.

20. 3. 2024 od 7:00 do 18:00


KONCEPCE ŠKOLKY

Hlavním cílem naší mateřské školy je v souladu s programem Začít spolu dosáhnout samostatnosti dítěte. Učení bude pro děti zábavné, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nesly odpovědnost. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti, který umožňuje rozvíjet jejich dovednosti, znalosti a schopnosti dítěte v předem vybraných aktivitách, v malých skupinkách v centrech aktivit.  Důležité je pro nás také propojení školky a rodiny. Rodiče jsou proto u nás vítanými partnery a mohou se dle svých možností podílet na všech akcích a chodu školy. Mimo jiné je jedním z našich cílů naučit děti vnímat přírodu, její změny a vliv člověka na přírodu i naopak.  Věnujeme se proto i z velké části environmentálnímu vzdělávání. Budujeme v dětech kladný vztah k přírodě a využíváme ke hře i vzdělávání prostředí naší pestré zahrady a také okolních lesů.

Celá třída je uspořádána do tzv. center aktivit, ve kterých si děti dané téma mohou osahat, prozkoumat, nakreslit, postavit, prohlédnout, rozebrat…Každý den si děti vybírají z nabídky nejméně čtyř činností vztahujících se k tématu. Tato rozmanitost činností umožňuje všem dětem zapojit se a prožít téma a osvojit si potřebné znalosti a dovednosti. Př: Centrum pokusy a objevy, Centrum dramatika, Centrum hudba, Centrum kostky, Centrum ateliér, Centrum domácnost.

ORGANIZACE ŠKOLKOVÉHO ROKU

je v provozu denně od 7:00 do 17:00.

ŠKOLKA ONLINE

Naše škola je doslova online! Program i docházku svých dětí mohou rodiče sledovat prostřednictvím aplikace Edookit. Jsme také díky předchozí praxi s tímto systémem v síti pokrokových škol využívajících nejmodernější technologie prostřednictvím Gsuite pro školy (emailové účty, drive – diskový prostor online, google classroom, google meet, atd.). V rámci nové informatiky zařazujeme robotiku a programování, výuka odpovídá novému RVP. Proklik na Edookit níže:

jaké jsou "naše" děti

Naší snahou je, aby si děti samy budovaly základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Vyzvedáváme, oceňujeme a podporujeme vývoj charakterových vlastností a rysů osobnosti, které budou moci uplatnit i v životě – odpovědnost, rozhodnost, cílevědomost. Podporujeme zdravý, harmonický, psychický i tělesný vývoj dítěte, jež je i cílem Školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Děti jsou vnímány jako individuální osobnosti, účastnící se procesu výchovy a vzdělávání, jako aktivní subjekty. Pedagogové využívají silných stránek dítěte pro motivaci a efektivní učení. Posilují slabé stránky dítěte k tomu, co dítě ještě nezná a nezvládá. V konkrétní rovině to znamená, že u dětí jsou podporovány následující schopnosti:

nehodnotíme, PRACUJEME S PORTFOLII

Důležitým prvkem v programu Začít spolu je portfolio dítěte, které představuje osobní soubor výtvorů a prací dítěte. Do tvoření osobních portfolií jsou opět aktivně zapojeni i rodiče, například při tvoření stromu rodiny, fotek z prázdnin apod. Dítě si samo může vybrat práce, výtvory, popřípadě fotografie, které chce, aby jeho portfolio obsahovalo. Má ho kdykoliv během pobytu v MŠ k dispozici k nahlížení a stejně tak, do portfolií mohou nahlížet i rodiče dětí. Postupem času se tato portfolia stávají i krásnou ukázkou vývoje a pokroku dítěte a slouží i k pedagogické diagnostice, která je v předškolním vzdělávání nezbytnou součástí.

Program Začít spolu klade důraz na osobní posun v učení každého dítěte, nikdy však ve srovnávání mezi nimi. Využívá průběžné rozvíjející hodnocení včetně slovního a rozvíjí sebereflexi učitele. Už v mateřské škole uplatňuje sebehodnocení dětí, kde využívá například hodnotící kruh. Tím posiluje pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení. Jedním z každodenních rituálů na závěr dopoledního programu je hodnocení dne. Učíme děti hodnotit, jak se jim daná činnost, jejich práce či průběh celého dne líbil. Hodnotíme pomocí kartiček, smajlíků a také se učíme slovnímu hodnocení. Sebereflexe dětí v rámci kruhu je podněcuje k aktivnímu a samostatnému učení, rozvíjí jejich komunikační a sociální dovednosti i schopnost argumentovat, kriticky myslet, vyjadřovat vlastní myšlenky, pocity či přání.

Centrum přírodní zahrada – místo her, setkávání a poznávání

Naše přírodně utvářená zahrada poskytuje dětem možnost naplnit svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály, jako je dřevo, hlína, kámen, voda, pozorovat přírodní živly oheň, voda, vzduch, poznávat zvířata a rostliny v přirozeném prostředí a bezprostředně prožívat střídání ročních období. Děti se zde cítí jako součást živého světa – procitá v nich zvídavost a badatelský duch. Přírodní zahrada je prostředí upravené pro volnou i řízenou hru dětí. Vytváří si tak blízký vztah k přírodě, který by se v jejich pozdějším životě měl stát měřítkem pro vlastní hodnocení životního prostředí

Návaznost mateřské a základní školy 

Důležitá je pro nás kontinuita vzdělávacího procesu, návaznost předškolního vzdělávání na první třídu, koncepčnost celé trajektorie dítěte od vstupu na MŠ až po absolvování deváté třídy. Pro předškolní děti chystáme program Škola nanečisto, kdy v průběhu druhého pololetí školního roku dochází každý týden na společnou hodinu s prvňáčky. Zjišťují, co je ve škole bude čekat, jak to tam vypadá a na co se těšit. Přehlednost vzdělávacího procesu pro "dětské oči" je pro nás velmi důležitá.